Контакты

mobile

Контактный центр

+7 940 999 99 99

ИАЕ «АҞӘАФОН-GSM» аофис хада аҭыӡҭыԥ:

384900, Аҧсны Аҳәынҭқарра, Аҟәа ақ., Аҳабла Ҿыц, Гәымсҭатәи амҩаду, 14

e-mail: info@aquafon.com

 

Аиуристтә ҭыӡҭыԥ:

384900, Аҧсны Аҳәынҭқарра, Аҟәа ақ., Аҳабла Ҿыц, Гәымсҭатәи амҩаду, 14

Аконтакттә Центр:  9999 (АҞӘАФОН абонентцәа рзы),  аҭыԥантәи аформат ала: 999 99 99, жәларбжьаратәи аформат ала: +7 940 999 99 99 (егьырҭ аоператорцәа рабонентцәа рзы).

Абонентцәа рымаҵ аура иаҵанакуа зегьы рзы Шәара шәрыдҵаалар шәылшоит абонентцәа Рмаҵзуратә Ҭыԥқәа рҿы. 

 

Абонентцәа Рмаҵзуратә Ҭыԥқәа рҭыӡҭыҧқәа:

 аҳ. Цандрыԥшь, аҳәаахыҵырҭатә пункт «Ԥсоу» адгьылҵакыраҿы

• ақ. Гагра,  Абазгаа рымҩа(Ааӡарҭа, Адәқьан №10)

• ақ. Гагра,  В.Г. Арӡынба ихьӡ зху амҩаду, 92-94

• ақ. Ԥицунда, Гицба имҩа, 4

• ақ.. Гәдоуҭа, Афырхацәа рымҩаду, 9

• ақ.  Афон Ҿыц, Ҳаразиа имҩа, 5 (Афырхацәа рашҭа)

• ақ.  Афон Ҿыц,  Лакоба имҩа, 62

• ақ.. Аҟәа, Аҳабла Ҿыц,  Агрба имҩа, 9

• ақ.. Аҟәа,  Ешба имҩа, 85а (аанҿасырҭа  «Аӡтәы канал»)

• ақ. Аҟәа,  В.Г. Арӡынба имҩ., аанҿасырҭа "Алашарбага" (Аџьармыкьа Хада)

• ақ. Аҟәа, Аиааира амҩаду (Аҭынчра амҩаду), 80

• ақ. Аҟәа, Атурбаза,  Ақырҭаа имҩа, 9

• аҳ. Агәыӡера,  Курчатов имҩа, 30 

• аҳ. Дранда, Абжьыуаа рымҩаду

• ақ. Очамчыра,  Шьынқәба имҩа (Ашҭа Хада)

• ақ. Тҟәарчал,  Шовгенов имҩа ( аџьармыкьа араион)

• ақ. Гал,  Самырзаҟанаа рымҩа, 92а