Агәыҳалалра

Агәыҳалалра

mobile

Контактный центр

+7 940 999 99 99

Агәыҳалалратә фонд «Аинвалид- хәыҷқәа рыцхырааразы афонд» азы «Агәыҳалалратә баланс аиагара»

Агәыҳалалратә Фонд «Аинвалид-хәыҷқәа рыцхырааразы афонд» ашҟа аԥара ахыԥхьаӡаларазы иаҭахуп: Икьаҿу аномер 0101 ашҟа ажәа «Ацхыраара» ацҵаны SMS ашьҭра.

Агәыҳалалратә Фонд «Аинвалид-хәыҷқәа рыцхырааразы афонд» ашҟа аԥара ахыԥхьаӡаларазы иаҭахуп:

Икьаҿу аномер 0101 ашҟа ажәа «Ацхыраара» ацҵаны SMS ашьҭра.   SMS- 50 мааҭ иаԥсоуп.

Иҳәааркымкәа

Ахыԥхьаӡара зегьы ишынеибаку идәықәҵахоит Агәыҳалалратә Фонд «Аинвалид-хәыҷқәа рыцхырааразы афонд»  ашҟа. 

 

Амаҵзура аҭаразы аԥҟарақәа

 

Амаҵзура ахархәара алыршаразы  Абонент ихы иаирхәароуп АКВАФОН  амобилтә гәлаҵа (цҵа). 

• амаҵзура ахархәара рылшоит акоммерциатә тарифтә планқәа рҿы иҟоу абонентцәа

• Атарифтә планқәа: «Чаихана», «Иуниверсалтәу», «Амшын», «Амшын Maxi», иара убас амаҵзуратәи, аиуристтә хаҿқәеи, убасгьы  акорпоративтә тарифтә планқәеи алахәхара азин рымаӡам

 

Агәыҳалалратә еилазаара “Кьараз” ахаҿытә ҧхьаӡара ашҟа аҧарақәа риагара

Агәыҳалалратә программа Агәыҳалалратә уаажәларратә еилазаара “Кьараз” иацымҩаҧыргоит.

Аиҿкаара хықәкы хадас иамоуп агәыҳалалратә усура:

 • малла иҕару ҳтәылауаа, иара убас социалла ихьчам акатегориақәа иирыҵаркуа Ареспублика  Аҧсны иқәынхо ауаа аматериалтә, мамзаргьы даҽа цхыраарак рзыҟаҵара;
 • иҕару, иара убасгьы злахьынҵа уадаҩу ауаа социалла рыхьчара;
 • социалтә-бзазаратә ҭагылазаашьала   ауаа реилыхра аиҵатәра;
 • социалла ихьчам ҳтәылауаа рзанааҭ хырхарҭа аҧсахреи аусурҭатә ҭыҧқәа рыла реиқәыршәареи;
 • аҧсуа қыҭа аизҳара ацхыраареи ақыҭанхаҩцәа хаҭала ацхыраара рыҭареи;
 • социалла ихьчам ауаа    рҭыӡҭыҧ иаҵанакуа адгьылқәа рҿы рынхареи  абизнес маҷи реиҿкаараҿы ацхыраара рыҭара;
 • аҿар атәылауаҩратә ааӡара рыҭареи; аҵаралашаратә усура амҩаҧгареи.

АУЕ “Кьараз” аҧхьаӡара ашҟа аҧара алаҵаразы иаҭахуп:

 • SMS ала  «Семья»  мамзаргьы «Semya» ҳәа зну атекст  икьаҿу аномер   9009 ашҟа адәықәҵара.   SMS ахәҧса- 20 мааҭ  ыҟоуп.

Мамзаргьы

 • амаҵзура  “АУЕ “Кьараз” аҧхьаӡара ашҟа абаланс аиагара”  ахархәарала    акоманда *127*YYY# (уаҟа «YYY» – ииагахо ахыҧхьаӡара ауп ) адәықәҵара.

Амаҵзура “АУЕ “Кьараз” аҧхьаӡара ашҟа абаланс аиагара” АҞӘАФОН абонентцәа алшара рынаҭоит икьаҿу аномер   9009 ашҟа SMS дәықәымҵаӡакәа, иреалтәу аамҭала  АУЕ «Кьараз” аҧхьаӡара ашҟа рхатәы ҧхьаӡара аҟнытә хәҭак аиагара.   

Ишҧаҿактәу ишҧаҿыхтәу амаҵзура “АУЕ “Кьараз” аҧхьаӡара ашҟа абаланс аиагара”:   

 • Ҿымҭралатәи амаҵзура рзаҿакуп акоммерциатә тарифтә планқәа змоу абонентцәа зегьы (аиуристтә хаҿқәеи акорпоративтә тарифқәа змоу абонентцәеи рыда). 

Амаҵзура аҿыхра  *127*02#.

Аиагара шҧаҟаҵатәу:

Ахатәы ҧхьаӡара аҟнытә АУЕ «Кьараз” аҧхьаӡара ашҟа аҧара аиагаразы иаҭахуп:

USSD-акоманда адәықәҵара: *127*YYY#, ( «YYY» – ииагоу ахыҧхьаӡара ауп ) .

Аҧарақәа риагара қәҿиарала ианхыркәшаха, Абонент иоуеит  SMS-аҭак: « YYY мааҭ аҧара АУЕ «Кьараз” аҧхьаӡара ашҟа қәҿиарала ииагоуп.

 Иҭабуп шәхалархәразы!

 

 Амаҵзура “АУЕ “Кьараз” аҧхьаӡара ашҟа абаланс аиагара”  аҭагылазаашьа иамоу аҷыдарақәа:

1. Аҧара аиагаразы аҭныҧса  – 0 мааҭ.

2. Зныкала зегьы иреиҵаны аиагара ҟалоит   - 30 мааҭ. Зныкала зегь иреиҳаны аиагара ҟалоит  - 500 мааҭ.

3. Идәықәызҵо абонент аҧарақәа андәықәиҵалакь ашьҭахь ихаҿытә хыҧхьаӡараҿы иаанхо аҧарақәа  зегь иреиҵоу – 10 мааҭк ыҟазароуп.

4. Уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟала аҧара аиагарақәа рхыҧхьаӡара алыршара зегьы иреиҳау   -  10 -нтә.

5.  Амаҵзура  “АУЕ “Кьараз” аҧхьаӡара ашҟа абаланс аиагара” аҿыхра ҟалоит  USSD-акомандала: *127*02#. 

 6. Амаҵзура  “АУЕ “Кьараз” аҧхьаӡара ашҟа абаланс аиагара” даҽазнык аҿакра ахьыҟало АҞӘАФОН абонентцәа рмаҵзуратә Центр аҿы мацароуп. 

 

Агәыҳалалратә еиҿкаарақәа рзы автонапаҵаҩра

Ари аопциа «АКВАФОН» абонентцәа ирыҭахоит иҷыдоу USSD-акоманда алагаларала

Аопциа «ДОБРО» ацхыраарала,  уажәшьҭарнахыс  агәыҳалалратә еиҿкаарақәа рхыԥхьаӡара ашҟа уахыки-ҽнаки 1 мааҭк инаркны 10 мааҭк рҟынӡа (дасу иара ишалихуа ала ) аԥара автоматла аиагара ҟалоит. 

Ари аԥара есымша  Шәара шәбаланс аҟнытә ианыхны Агәыҳалалратә фонд иахыԥхьаӡалахоит. 

 

Агәыҳалалратә Еиҿкаара «Кьараз»  азы аопциа «ДОБРО» аҿакразы иаҭахуп,:

 USSD-акоманда *9009*01*YY#   ( араҟа «YY» иаанаго –  1 мааҭк инаркны 10 мааҭк рҟынӡа аԥароуп) ахархәара.

 

Агәыҳалалратә Еиҿкаара «Ашана» азы аопциа «ДОБРО» аҿакразы иаҭахуп:

 USSD-акоманда *5050*01*YY# (араҟа  «YY» иаанаго –  1 мааҭк инаркны  10 мааҭк рҟынӡа аԥароуп) ахархәара.

 

Агәыҳалалратә еиҿкаара «Кьараз» азы аҿырԥшы:

Амаҵзура аҿакра атарификациа ахыԥхьаӡара

*9009*01*1# 1,00мааҭ/уахыки-ҽнаки

*9009*01*10# 10,00мааҭ/уахыки-ҽнаки

 

Агәыҳалалратә еиҿкаара «Ашана» азы аҿырԥшы:

 Амаҵзура аҿакра атарификациа ахыԥхьаӡара

*5050*01*1# 1,00мааҭ/уахыки-ҽнаки

*5050*01*10# 10,00мааҭ/уахыки-ҽнаки

 

 «АКВАФОН» абонент ари амаҵзура изаҿакызар, аха ихаҿытә хыԥхьаӡара аҟны ибаланс  ҭацәызар, уи ихаҿытә хыԥхьаӡара аҟны ибаланс аԥара ҭалаанӡа амаҵзура азы абоненттә хәԥса имырхӡом. 

Амаҵзура аҿакра  0,00 мааҭ иаԥсоуп.

 

Аопциа «ДОБРО» аҿырхуеит    USSD-акоманда ацхыраарала:

 

*9009*02# -  Агәыҳалалратә еиҿкаара «Кьараз» азы

*5050*02# - Агәыҳалалратә еиҿкаара «Ашана» азы

 

*Абонентцәа ари аопциа рыҭара ҟалоит, аиуристтә хаҿқәеи акорпоративттә тариф змоу абонентцәеи аламҵакәа, атарифтә планқәа зегьы рҿы). 

 

Абаланс аиагара «Агәыҳалалра»

Амаҵзура рыдгалахоит АҞӘАФОН абонентцәа дара рхаҿытә ԥхьаӡара ахархәагақәа рҟынтә хәҭак Акультура Гәыҳалалратә Фонд «АШАНА» ахь аиагара ареалтә аамҭа арежим ала.

Амаҵзура «Абаланс аиагара «Агәыҳалалра» рыдгалахоит АҞәафон аимадара абонентцәа дара рхаҿытә ԥхьаӡара ахархәагақәа  рҟынтә хәҭак Акультура Гәыҳалалратә Фонд «АШАНА»  ахь аиагара, ареалтә аамҭа арежим ала SMS мышьҭыкәа икьаҿу аномер 5050 ахь.

 

Амаҵзура шаҿактәу/шаҿыхтәу

 • Амаҵзура ишыҟаҵәҟьоу рзаҿакуп коммерциатә ахәхшәааратә планқәа абонентцәа зегьы (амаҵзуратә, аиуристтә хаҿқәа, акорпоративтә ахәхшәааратә планқәа рыда).
 • Амаҵзура аҿыхра *147*02#.

 

Аиагара шԥамҩаԥгатәу

Шәхаҿытә ԥхьаӡара ахархәагақәа  рҟынтә Акультура Гәыҳалалратә Фонд «АШАНА»  ахь  аиагаразы иахәҭоуп:

USSD-адҵа ашьҭра:

*147*YYY#, «YYY» – ари ииагатәу аԥароуп.

Аԥаратә хархәагақәа иманшәаланы ианиагаха Шәара ишәоуеит SMS-аҭак:

«Акультуратә Гәыҳалалратә Фонд «АШАНА» аԥхьаӡарахь  YYY  мааҭ иманшәаланы ииагоуп. Иҭабуп шәгәыҳалалразы»,  «YYY» – ари ииагоу аԥароуп.

 

Иҷыдоу аҭагылазаашьақәа

1. Аиагаразы иахыххо аԥаратә хархәагақәа – 0 мааҭ.

2. Аамҭаклатәи аигаразы аицҵалыҵ  30 мааҭ иреиҵамзароуп. Аамҭаклатәи аиагаразы  аицҵалыҵ   500 мааҭ иреиҳамзароуп.

3. Абонент-ашьҭҩы иԥхьаӡараҟны иҟоу аԥаратә хархәагақәа рцәынха аԥара аиагара ашьҭахь (акредит змоу абонентцәа рызгьы) 10 мааҭк иреиҵамзароуп.

4. Уахыки-ҽнаки аиагарақәа рхыԥхьаӡара 10-нтә иреиҳамзароуп.

5. Амаҵзура «Абаланс аиагара «Агәыҳалалра» аҿыхзар ҟалоит USSD-адҵа:  *147*02# ала.

6. Амаҵзура «Абаланс аиагара «Агәыҳалалра» аиҭаҿакра алыршахоит АҞӘАФОН абонентцәа Рмаҵзуратә Ҭыԥ  аҟны мацара.

7. Акредиттә абонентцәа рыԥхьаӡара аҟынтәи аԥара аиагара алыршахоит амаҵзура аҿыхразы аҳәаа ианеиҳау.

8. Адилерцәа рыла иҭихо, ахархәара зоураны иҟоу акомплектқәа рыла ишьақәгылоу амаҵзура «Абаланс аиагара «Агәыҳалалра»  абонент идгалахоит  АҞӘАФОН аимадара   анаҿеик инаркны 90 мшы аниаслак ашьҭахь. Абонент имоуп алшара «Абаланс аиагара «Агәыҳалалра»  амаҵзура ахархәара аимадара анаҿеик  инаркны 90 мшы нҵәаанӡа АҞӘАФОН абонентцәа Рмаҵзуратә Ҭыԥ  ахь хаҭала идҵаалараан.

 

Агәыҳалалратә акциа « Иԥшьоу ацҳаражәҳәаҩцәа Андреи Аԥхьанаԥхьеи Симон Кананити рдоуҳатә ҵаралашара»

Иӷару атәылауааи, егьырҭ социалла ихьчам ауааи аматериалтә, иара убас даҽа цхыраарак рзыҟаҵаразы хатәгәаԥхарала хәыда-ԥсада ирыцхраауа ауаа радыԥхьалара.

Ари акциа агәыҳалалратә фонд  «Иԥшьоу ацҳаражәҳәаҩцәа Андреи Аԥхьанаԥхьеи Симон Кананити рдоуҳатә ҵаралашара» иацымҩаԥыргоит.  Акциа ҵакыс иамоу иӷару атәылауааи, егьырҭ социалла ихьчам ауааи аматериалтә, иара убас даҽа цхыраарак рзыҟаҵаразы хатәгәаԥхарала хәыда-ԥсада ирыцхраауа ауаа радыԥхьалароуп.

 

Акциа алахәхаразы иаҭахуп  «Возрождение («Аиҭаира») ҳәа зну  ажәа икьаҿу аномер 2020 ашҟа SMS-дырраҭара адәықәҵара.

SMS ахәԥса - 20 мааҭ.

Агәыҳалалратә акциа аҽалархәра рылшоит, акорпоративттә тарифттә планқәеи аиуристтә хаҿқәеи рыда, акоммерциатә тарифттә планқәа рабонентцәа зегьы,. 

 

Агәыҳалалратә акциа «Иҵоуроу аус»

Ачымазцәа гәаҟқәеи, дара збо рҭаацәеи, иара убас урҭ реиԥш иҟоу ауаа рыхәшәтәреи рбареи рзы апрограммақәа алзыршо ахәшәтәырҭатә усҳәарҭақәеи аматериалтә, ма даҽа цхыраарак рыҭара хықәкыс иҟацаны, хатәгәаԥхарала хәыда-ԥсада ирыцхраауа ауаа радыԥхьалара.

Акциа агәыҳалалратә фонд «Иҵоуроу аус» («Доброе дело») иацымҩаԥыргоит. Ари акциа ҵакыс иамоуп ачымазцәа гәаҟқәеи, дара збо рҭаацәеи, иара убас урҭ реиԥш иҟоу ауаа рыхәшәтәреи рбареи рзы апрограммақәа алзыршо ахәшәтәырҭатә усҳәарҭақәеи  аматериалтә, ма даҽа цхыраарак рыҭара хықәкыс  иҟацаны, хатәгәаԥхарала хәыда-ԥсада ирыцхраауа ауаа радыԥхьалара.

Акциа алахәхаразы иаҭахуп  «Ацхыраара» («Помощь» ҳәа зну  ажәа икьаҿу аномер 5511 ашҟа SMS-дырраҭара адәықәҵара

 SMS ахәԥса- 50 мааҭ.

 

Амаҵзура «Абаланс аиагара «Агәыҳалалра» АКВАФОН абонентцәа ирынаҭоит рԥарақәа рыхәҭак рхаҿытә хыԥхьаӡарақәа рҟнытә агәыҳалалратә фонд «Иҵоуроу аус (Доброе дело) ахыԥхьаӡара ашҟа аиагара иреалтәу аамҭа арежим аҿы. Уи азы   икьаҿу аномер  5511 ашҟа sms ашьҭра аҭахӡам.  

Ишԥаҟаҵатәу аиагара

Абонент ихаҿытә хыԥхьаӡара аҟнытә агәыҳалалратә фонд «Иҵоуроу аус («Доброе дело»)  ахыԥхьаӡара ашҟа аԥара ашьҭразы иаҭахуп:

 USSD-акоманда: *112*YYY# ашьҭра , араҟа «YYY» иаанаго – абонент иишьҭуа аԥара ахыԥхьаӡароуп. 

Аԥара аиагара қәҿиарала ианхыркәшахалакь, Шәара ишәзаауеит  SMS-аҭак:

«Перевод на сумму YYY руб. на счет БФ Доброе Дело проведен успешно. Спасибо за милосердие», где «YYY» – сумма перевода. « Агәыҳалалратә фонд «Иҵоуроу аус» («Доброе дело») ахыԥхьаӡара ашҟа YYY мааҭ  қәҿиарала ииагоуп. Иҭабуп шәыгәшаҭаразы». Араҟа YYY иаанаго - аԥара ахыԥхьаӡароуп.  

Иҷыдоу аԥҟарақәа:

1. Комиссия за перевод денежных средств Аԥара аиагаразы акомиссиа – 0 мааҭ.

2. Минимальная сумма единовременного перевода Абонент аамҭакала  ииаиго ахыԥхьаӡара - 30 мааҭ иреиҵамзароуп.  Абонент аамҭакала ииаигар ҟалоит хыԥхьаӡарала  1000 мааҭ иреиҳамкәа.

3. Аԥара аниагаха ашьҭахь уи зышьҭыз абонент (акредиттә абонентцәагьы уахь иналаҵаны) ихыԥхьаӡараҿы  иаанхар  зылшо ацәынха  10 мааҭк иреиҵамзароуп.

4. Максимальное количество переводов в сутки -  10 раз. Уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟала  иреиҳау 10-нтә аԥара аиагара ҟалоит . 

5. Амаҵзура «Абаланс аиагара «Агәыҳалалра» аҿыхра алшоит  USSD-акоманда ала: *112*02# 

6. Амаҵзура «Абаланс аиагара «Агәыҳалалра» ҩынтәны аҿакра алыршахоит АКВАФОН абонентцәа Рмаҵуратә Центр аҿы мацара. 

7. Акредиттә абонентцәа рхаҿытә хыԥхьаӡарақәа рҟнытә аԥара аигара алыршахоит, уаҟа хыԥхьаӡарала ирызҭоу аԥара амаҵзура аҿыхразы иазыԥҵәо ахымс иахыҳәҳәозар.

Агәыҳалалратә акциа аҽалархәра рылшоит, акорпоративттә тарифттә планқәеи аиуристтә хаҿқәеи рыда,  акоммерциатә тарифттә планқәа рабонентцәа зегьы. 

 

int(0)