Агәырҿыхарақәа

Агәырҿыхарақәа

mobile

Контактный центр

+7 940 999 99 99

Амобилтә портал "Aquafon media"

Амобилтә портал –ари амобилтә шьақәыргыламҭақәеи, апланшетқәеи, ахатәы компиутерқәеи рҿы аконтент ахәаԥшразы адаптациа зызу, ирацәоу аинформациатә-гәырҿыхаратә сервисқәа роуп. .

Амобилтә портал –ари амобилтә шьақәыргыламҭақәеи, апланшетқәеи, ахатәы компиутерқәеи рҿы аконтент ахәаԥшразы адаптациа зызу,  ирацәоу аинформациатә-гәырҿыхаратә сервисқәа роуп. 

 Агәырҿыхаратә контент иаҷыдангьы, ари амаҵзура знапы аҵазҩыз ирылшоит рдырра аизырҳара, иара убас еиуеиԥшым атемақәа ирызку авидеоурокқәа рыхәаԥшра – афотоҭыхратә ҟазара аҵара, аинтерес зҵоу арецептқәа рыԥшаара, ипопулиартәу ажурналқәа  рҭыжьымҭа ҿыцқәа рыԥхьара, онлаин ахәмаррақәа рыҽрылархәра уҳәа убас ирацәаны.

 

Хықәкылатәи аудиториа: «Аквафон» абонентцәа зегьы, архивтә тарифтә планқәагьы  алаҵаны (ауристтә хаҿқәеи акорпоративтә тарифтә планқәеи аламҵакәа).

 

«Амобилтә портал» амаҵзуразы  аилыркаа : *150*02#

 

Амобилтә портал ашҟа аиасра ҟалоит абри азхьарԥш ала

 

 Асервис                           USSD-азҵаатәхәы Асервисахь           USSD-азҵаатәхәы Асервисахь

                                                 анапаҵаҩра аҿакразы                         анапаҵаҩра аҿыхразы  

 

Афотографиатә ҵатәхәқәа                 *7755*1#                                                    *7755*01#

Арецептқәа                                         *7755*2#                                                    *7755*02#

Ахәмаррақәа                                      *7755*3#                                                     *7755*03#

Ажәабжьқәа                                       *7755*4#                                                     *7755*04#

Анекдотқәа                                         *7755*5#                                                     *7755*05#

Афилософиа                                       *7755*6#                                                     *7755*06#

Аезотерика                                        *7755*7#                                                      *7755*07#

Асахьақәа                                          *7755*8#                                                      *7755*08#     

 

Абонент амаҵзура «Амобилтә портал» ахархәара даҟәыҵуеит:

• Абоненттә еиқәышаҳаҭра анаԥыхха;

• Амаҵзуратә ҭагылазаашьа аныԥсахха ( ари амаҵзура ахьыҟам атарифтә план ашҟа аиасраан);

• Аконтракт аԥсахраан (хаҭалатәи аҟнытә аиуристтә хаҿы ашҟа аиасраан абонент истатус аныԥсахха).

                

АҟәаТОН

АҟәаТОН – ари аҭак азыԥшраан абжьы (агудок) аҭыԥан амузыкеи алафи раҳара ауп.

АкваТОН – ари абонент аҭак даназыҧшу, аҭелбжьы ацынхәрас амузыкеи алафи аниаҳауа ауп. Иалышәх, Шәара  шәҩызцәеи шәдырцәеи шәтелефон аномер анылырхуа ираҳараны иҟоу, иарбанзаалак еиҳа ишәгәаҧхо алафи амелодиеи.

 Амелодиа ақәыргыларазы авариантқәа

 •  Амелодиа ишыҟоу еиҧш  - амаҵзура аус арура аан, аоператор хәыда-ҧсада иқәиргыло  истандарттәу амелодиа.
 • Абонентцәа зегьы ирзеиҧшу амелодиа -  абонентцәа зегьы ирзеиҧшны  Шәара иалышәхыз амелодиа аҿаҵареи ақәыргылареи.
 •  Конкретла абонентк изы амелодиа -  конкретла абонентк изы  Шәара иалышәхыз амелодиа аҿаҵареи ақәыргылареи.

 Амаҵзура ахәҧса

Амаҵзура аҿакра  – 0 руб.

Абоненттә хәҧса  – 1,5 руб./сутки

Амелодиа аҿаҵаразы ахәҧса

 Амелодиақәа зегьы, (абжьы ацынхәрас абонент иқәиргылар алшо),  алафқәа рыхә х-категориакны ишоуп:

 • 1 акатегориа – 33 мааҭ.
 • 2 акатегориа – 50 мааҭ.
 • 3 акатегориа – 65 мааҭ.

 

 Амаҵзура анапхгара

Абонент  изы иҟоуп анапхгара амҩаҧгашьақәа хҧа:

1.      Абжьтәы мениу   0880

Илышәх икьаҿу аномер  0880, насгьы ишәоуа аҵаҳәарақәа шәрықәныҟәаны  шәца.

 

Ааҧхьара раҧхьатәи  2 минуҭк

Ааҧхьара  3 аминуҭ  инаркны

 0880 ашҟа ааҧхьара аҟаҵаразы ахәҧса

0 руб.

1 мааҭ.

2.      Амаҵзура анапхгаратә USSD-акомандақәа

:

 • *188# – амаҵзуразы аилкаага;
 • *188*01# – амаҵзура аҿакра;
 • *188*02# – амаҵзура аҿыхра;
 • *188*03# – амаҵзура аусура аамҭала  аанкылара;
 • *188*04# – амаҵзура аусура аиҭахацыркра;
 • *188*05# –  Атоп  мелодиақәа  5 рышҟа анашьҭра;
 • *188*00# – Амелодиақәа рперсоналтә галереиақәа рышҟа анашьҭра;
 • *188* амелодиатә код# – абонентцәа зегьы ирзеиҧшу амелодиа ақәыргалара ;
 • *188* мелодиатә код* абонента иномер# –  конкретла абонентк изы амелодиа ақәыргылара;
 • *188*06*иқәырго амелодиа акод# – агалереиа аҟнытә амелодиа ақәгара;
 • *188*07* амелодиа акод*7940ххххххх# – амелодиа ҳамҭас.

3. Амаҵзура анапхгара асаит аҿы   веб-интерфейс https://aquaton.aquafon.com

Аопциа «Амелодиа ҳамҭас» алшара унаҭоит USSD-акоманда ацхыраарала, ҳамҭас АкваТОН амелодиа уи амаҵзура знапы аҵаҩу даҽа  абонентк  иҭара.

Аопциа «Амелодиа ахҩылаара» абонент илнаршоит арыд зныктәи ақәыӷәӷәарала  «*», егьырҭ  абонентцәа зегьы ирзеиҧшу, аҭел данасуа, аҭак дазыҧшнаҵы иаҳауа амелодиа аахәареи ақәыргылареи.

Азгәаҭарақәа:

1.       Абонент иҿаиҵаз амелодиақәа зегьы ҵәахызаауеит уи ихатәы галереиаҿы.

2.      Амаҵура знапы аҵазҩыз аӡәы  ианеиҳаӡоу -   10 мелодиак ҿаиҵар ҟалоит.

3.      Амелодиа ахҩылаареи ақәыргылареи рзы ихымҧадатәиӡам абонент амаҵзура «АкваТОН» инапы аҵаҩҩны иҟазаара. Уи амаҵзура инапы аҵаҩымзар, амелодиа ахҩылаара анцо, аамҭакала  амаҵзура анапаҵаҩрагьы мҩаҧысуеит. 

4.       Ихҩылаау амелодиа аамҭакала абонентқәа зегьы рҿы иқәыргылахоит.

5.        Акорпоративтә клиентцәеи аиуристтә хаҿқәеи рзы амаҵзура аус арура алыршахоит Aquafon ацентр ашҟа иаларҵо арзаҳал ала.  Архивтә тарифттә планқәа рабонентцәа уи амаҵзура рыҭахаӡом.

6.       Атарифтә план аҧсахраан даҽазнык аҿакра аҭаххаӡом, избанзар заа иаҿаҵаз амелодиақәа зегьы аанхоит абонент ихатәы галереиаҿы.

 

 

int(0)