Акорпоративтә хәыхшәааратә планқәа

mobile

Контактный центр

+7 940 999 99 99
АҞӘАФОН акорпоративтә хәыхшәааратә планқәа – Шәара шәбизнес азы ифеидоу мобилтә еимадароуп!

Ҳара ҳхықәкы – Шәара шәнаплакы аусзуҩцәа мобилтә еимадарала реиқәыршәара ауп, ахәԥсеи ахаҭабзиареи еизыршәаны ирнаало.

Шәара есқьынгьы шәадҵааларц шәылшоит амаҵзурақәа рзы аинформациа инацҵаны  аиуразы, асаит аҟны интересс ишәымоу азҵаара аҭарала, мамзаргьы хаҭала акорпоративтә хархәаҩцәа рзы  аменеџьер идҵаарала АҞӘАФОН Амаҵзуратә Ҭыԥ  аҿы. Аҭыӡҭыԥ: Аҟәа ақ. Аиааира апроспект, 80.