SMS-пакетқәа

Ирласны уҩла, иеилыкка ухәыцла!

USSD-адҵақәа SMS-пакетқәа раҿакразы

USSD-адҵақәа реилыркаагатәқәа (хәыда-ԥсада):

٭133# – SMS-пакетқәа раҿакра амаҵзура хыкқәа зегьы рзы аилыркаагатә информациа.

*133*00#– Шәара шәномер аҟны иаҿаку SMS-пакетқәа рзы аилыркаагатә информациа

 

Амаҵзуратә USSD-дҵақәа (хәыхшәаарала)

SMS-пакетқәа:

SMS (70) – 70 SMS апакет аҿы, аусура аҿҳәара – 10 мыш.

Ахә – 56 мааҭ. (80 коп./SMS)

*133*70#  – ахатәы номер аҟны аусура аларгаразы адҵа

*133*70#xxxxxxx# – абонент иномер xxxxxx аҟны апакет аусура аларгаразы адҵа.

SMS (150) – 150 SMS апакет аҿы, аусура аҿҳәара – 10 мыш.

Ахә – 105 мааҭ. (70 коп./SMS)

*133*150# – ахатәы номер аҟны аусура аларгаразы адҵа

*133*150#xxxxxxx# – абонент иномер xxxxxx аҟны апакет аусура аларгаразы адҵа.

SMS (200) – 200 SMS апакет аҿы, аусура аҿҳәара – 20 мыш.

Ахә – 120 мааҭ. (60 коп./SMS)

*133*200# – ахатәы номер аҟны аусура аларгаразы адҵа

*133*200#xxxxxxx# – абонент иномер xxxxxx аҟны апакет аусура аларгаразы адҵа.

SMS (300) – 300 SMS апакет аҿы, аусура аҿҳәара – 30 мшы.

Ахә – 150 мааҭ. (50 коп./SMS)

*133*300# – ахатәы номер аҟны аусура аларгаразы адҵа

*133*300#xxxxxxx# – абонент иномер xxxxxx аҟны апакет аусура аларгаразы адҵа.

 

Акорпоративтә хәыхшәааратә планқәа: Акорпоративтә +, Бизнес, Премиум рыҟны SMS-пакетқәа аҿакхоит агәрагатә хаҿы иарзаҳал ала.

 

Ахшыҩзышьҭра!

1. SMS-пакет аусура алагара, иара убас ахә ахыхра мҩаԥысуеит апакет анаҿакхалак инаркны.

2. Апакет аусура аҿҳәара анынҵәалак, ахархәара змоуз SMS былуеит.

3. А-SMS-пакетқәа: SMS (50), SMS (150), SMS (200), SMS (300) иҿоуҵар ҟалоит амза иарбан мшызаалак азы USSD-адҵала ахатәы номер еиԥш иара убас даҽа абонентк иномер аҟны.

4. А-SMS-пакет ҿыцқәа аҿаҵазар ҟалоит уаанӡа иҿаҵаз апакет ныхзар.

5. Абонент SMS-пакет аҿҳәара нҵәаанӡа инихзар, усҟан даҽа пакетк ҿеиҵар ҟалоит иаразнак, апакет аҿҳәара нҵәаанӡа дазымԥшкәа.

Ирласны уҩла, иеилыкка ухәыцла!

mobile

Контактный центр

+7 940 999 99 99