«Aquanet» аинтернет-пакетқәа

«Aquanet» аинтернет-пакетқәа раҿакра Шәара ишәылшоит USSD-адҵақәеи «Ахаламаҵзура асистема» асервиси шәхы иашәырхәо асаит аҟынтәи.

«Aquanet»  аинтернет-пакетқәа алахәхара шәылшоит асаит аҟынтә шәахьызнеиуа USSD-акомандеи, амобилтә гәылаҵеи, мамзаргьы Ахатәы кабинети рыцхыраарала. 

USSD-адҵақәа рыла «Aquanet» аинтернет-пакетқәа раҿакра

Аилыркаагатә  дҵақәа (хәыда-ԥсадатәи):

*199# - аилыркаагатә информациа аинтернет-пакетқәа рҿакратә хкқәа зегьы  ирызку.

*199*00# - Шәара шәномер аҟны иаҿаку аинтернет-пакетқәа ирызку аилыркаагатә информациа.

Асервистә дҵақәа (ахәхшәааратә):

Аинтернет-пакетқәа*

USSD-адҵа

АҞӘАТОРИЯ

Онл@инер

Афырҭын

Онлаин MAXI

Егьырҭ АП*

Aquanet  50

*199*50#

45 мааҭ

23 мааҭ

20 мааҭ

18 мааҭ

90 мааҭ

Aquanet  100

*199*100#

85 мааҭ

42 мааҭ

38 мааҭ

34 мааҭ

160 мааҭ

Aquanet  250

*199*250#

190 мааҭ

95 мааҭ

85 мааҭ

75 мааҭ

300 мааҭ

Aquanet  500

*199*500#

350 мааҭ

175 мааҭ

160 мааҭ

140 мааҭ

500 мааҭ

Aquanet 1000

*199*1000#

600 мааҭ

320 мааҭ

290 мааҭ

260 мааҭ

850 мааҭ

Aquanet 3000

*199*3000#

1350 мааҭ

840 мааҭ

750 мааҭ

660 мааҭ

1950 мааҭ

Aquanet 6000

*199*6000#

2100 мааҭ

1500 мааҭ

1350 мааҭ

1200 мааҭ

3000 мааҭ

* Егьырҭ ахәхшәааратә планқәа:  АИЦӘАЖӘАРАТӘ,  ЛИМИТДАТӘИ, Аҟәамарин, АҾЫЦ 300, МОРЕ, ФРЕШ, Ауниверсалтә, Эконом, Час Пик, Чаихана, Инфинити, Самырзаҟан, АПЕЛЬСИН, Премиум, Акорпоративтә,  Миротворец+, Миротворец, АҞӘАМАРИН лаит, Кавказ-60, Акваклассик.

«Aquanet» Аинтернет-пакетқәа русура аҭагылазаашьақәа.

1.«Амобилтә Интернет» амаҵзура аҿыхра аҳәаа  цыралатәии апакеттәи трафикқәа  рзы – 0 мааҭ.

2.Атрафик иалҵуа/иалало амҽхак 10 Кб иеиҵоу 10 Кб аҟынӡа ихарҭәаахоит. Атрафик амҽхак 10 Кб иеиҳау харҭәаахом, ахәгьы шьақәыргылахоит иалху амаҵзуратә (пакетла/цырала) хкы ахә инақәыршәаны.

3.«Aquanet»  Аинтернет-пакетқәа рыҿҳәара ԥкым.

4.«Амобилтә Интернет» амаҵзура ахәхшәаара ҷыдарас иамоуп  – аимадара аамҭа акәӡам зыхә шәатәу, ишәоузи ишәышьҭызи  адыррақәа рымҽхак  ауп.

5.Амаҵзура рхы иадырхәоит аус зуа акоммерциатә хәыхшәааратә планқәа рабонентцәа зегьы.

6.Аинтернет-пакетқәа ралахәхара ауеит мызкы  иарбан мшызаалак азы,  иаарту, аус зуа акоммерциатә хәыхшәааратә планқәа зегьы рҿы, Аинтернет-хәыхшәааратә планқәа ргәыҧқәа: “3G-ДРАИВ”, “Злимит ҧкым Аинтернет 1250”, “Злимит ҧкым Аинтернет 1750”, “Сара салхымҭа 4G” аламҵакәа.

7.«Aquanet»  Аинтернет-пакетқәа рыхәҧса ахәхшәааратә план иадҳәалоуп.

8.Апакет ахә азы аԥаратә хархәагақәа рхыхреи   иара аусура алагареи  мҩаԥысуеит амаҵзура аусура ианалагалак  инаркны.

9.Аинтернет-пакет «Aquanet»  аҳәаақәа ирҭагӡоу атрафик анныххалакь, апакет анаҿыххалакь ашьҭахь, аусура иалагоит адыррақәа рыҭаратә маҵзуратә тарификациа абазатә ҧҟаррақәа. 

10.Даҽа ахәхшәааратә планк ахь аиасраан апакеттә трафик ацәынха еиқәхоит.

«Aquanet» аинтернет-пакетқәа раҿакра Шәара ишәылшоит USSD-адҵақәеи «Ахаламаҵзура асистема» асервиси шәхы иашәырхәо асаит аҟынтәи.

mobile

Контактный центр

+7 940 999 99 99