Амаҵзура «Апакет 20 минуҭ Урыстәылаҟа»

Апакет аминуҭқәа ирылоуп Урыстәылаҟа асрақәа, Аладатәи Уаԥстәыла алаҵаны.

Амаҵзура «Апакет  20 минуҭ Урыстәылаҟа» ахәхшәааратә планқәа рабонентцәа ирыдгалахоит: Акорпоративтә+, Бизнес, Премиум, иара убас ахәхшәааратә планқәа Миротворец, Миротворец+ рабонентцәа.

Апакет аминуҭқәа ирылоуп Урыстәылаҟа асрақәа, Аладатәи Уаԥстәыла алаҵаны.

Апакет ахә ахыххоит ианаҿакхалак иаразнак, иартәоит 180 мааҭ.

 

Анапхгара:

*140# - амаҵзура «Апакет  20 минуҭ Урыстәылаҟа»  азы аилыркаагатә информациа;

*140*00# - иаҿаку апакетқәа рзы аилыркаага;

*140*20# - амаҵзура «Апакет  20 минуҭ Урыстәылаҟа» ухатәы номер аҟны аҿакразы адҵа.

 

Аҭагылазаашьақәа:

1. Апакет «20 минуҭ Урыстәылаҟа» рымоуп ахәхшәааратә планқәа Акорпоративтә+, Бизнес, Премиум, Миротворец, Миротворец+ рабонентцәа.

2. Апакет аусура алагара, иара убас иара ахә ахыхра мҩаԥысуеит апакет  ахархәара  ианалагалак инаркны

3. Амаҵзура аусура аҿҳәара – 30 мшы. Абонент апакет «20 минуҭ Урыстәылаҟа»  аусура аҿҳәара нҵәаанӡа инихзар, даҽа пакетк аҿакхар ҟалоит иаразнак, апакет аусура аҿҳәара анҵәара иазымԥшкәа.

4. Апакет «20 минуҭ Урыстәылаҟа» аҿаҵазар ҟалоит уаанӡа иҿаҵаз, аиԥш зеиԥшу «20 минуҭ Урыстәылаҟа» анныххалак ашьҭахь.

5. 30 мшы ирылагӡаны Урыстәылаҟа иныхым апакет «20 минуҭ  Урыстәылаҟа» иалоу аминуҭқәа былуеит.

6. Апакет «20 минуҭ  Урыстәылаҟа» иҭоу аминуҭқәа ныхзар аҿҳәара – 30 мшы нҵәаанӡа, усҟан Урыстәылаҟа асразы аминуҭқәа рыхә ахшәаатәхоит Шәара шәыхәхшәааратә план инақәыршәаны

7. Апакет «20 минуҭ  Урыстәылаҟа»  аҿаҵазар ҟалоит амза иарбан мшызаалакгьы USSD-адҵа ацхыраарала.

8. Апакет «20 минуҭ  Урыстәылаҟа» ахәхшәаара минуҭлатәиуп.

9. Даҽа хәыхшәааратә планк ахь аиасраан Урыстәылаҟа асразы ахархәара змоуз аминуҭқәа еиқәхоит, ахәхшәааратә план ахь аиасра мҩаԥысуазар амаҵзура ахьрыдыргало мацара аҟны.

10. «20 минуҭ  Урыстәылаҟа» ароуминг аҟны иҟоу асрақәа аҵанакуам.

 

Апакет аминуҭқәа ирылоуп Урыстәылаҟа асрақәа, Аладатәи Уаԥстәыла алаҵаны.

mobile

Контактный центр

+7 940 999 99 99