06-03-2018

Ааҧынтәи акциа “100 МБ зҵазкуа аҳамҭатә купон”.

news_name

Ааҧынтәи  акциа  100 МБ зҵазкуа аҳамҭатә купон.

Хәажәкыра 6 инаркны АҞӘАФОН ихацнаркит ааҧынтәи акциа 100 МБ зҵазкуа аҳамҭатә купон”.

Амаҵзуратә Центр аҿы АҞӘАФОН абонентцәа рхатәы смартфон азы иаархәарц рылшоит иарбанзаалак ирҭаху ақсессуарқәа , иара уи иабзоураны ироуеит ҳамҭас  100 МБ.

Акциа “100 МБ зҵазкуа аҳамҭатә купон” иацҵахоит хәажәкыра 15, 2018 шықәсанӡа. Аҳамҭатә купонқәа рхыҧхьаӡара ҳәаақәҵоуп.

 

Абонентцәа ақсессуарқәа ахьаархәаша  Амаҵзуратә Центрқәа рсиа:

 

  • Очамчыра ақалақь, Шьынқәба имҩ. (Ашҭа Хада)
  • Агәыӡера аҳабла, Курчатов имҩ.
  • Аҟәа ақалақь, Ақырҭаа имҩ.,9.
  • Аҟәа ақалақь, Аиааира амҩаду (Аҭынчра апроспект), 80.
  • Аҟәа ақалақь, Аҳабла Ҿыц, Агрба имҩ., 9.
  • Гәдоуҭа ақалақь, Афырхацәа рымҩаду, 9.
  • Цандрыҧшь аҳабла, ААП “Ҧсоу аҳәаатә зонаҿы, автоаангыларҭа аҭыҧ аҿы