14-03-2014

Амаҵзура «Агәрагара ахәхшәара-VIP» аусура аԥҟарақәа акырӡа еиӷьхеит

14.03.2014  шықәса инаркны  амаҵзура «Агәрагара ахәхшәара-VIP»  аусура аԥҟарақәа акырӡа еиӷьхеит:

  • «Агәрагара ахәхшәара-VIP» амаҵзура аҿакразы иҟаз ашәатәы ахә  20 рҿы илеит.
  •  Амаҵзура рхы иадырхәарц рылшоит хымз  рыҩныҵҟа   – 2000 мааҭ ахыԥхьаӡалара зылшо абонентцәа.