29-05-2014

АҞӘАФОН аҟынтә ахәыҷқәа рзы аныҳәа

news_name

АҞӘАФОН  аҟынтә  ахәыҷқәа рзы  аныҳәа

Рашәарамза 1 азы Афон Ҿыц ақалақь аҟны Аилахәыра АҞӘАФОН имҩаԥнагоит ахәыҷқәа рыхьчара амш иазку Аныҳәа ду.

Апрограмма иалахәуп костиумла еибыҭоу акьанџьа ауқәа ршоу, акәымжәқәа зшәу аҟаԥҟаԥшьаҵаҩцәа, амотоцикл иақәтәоу ажонглиорцәа, асапын шәах ахарччалара ашоу! Шәааи шәхәыҷқәа, шәмаҭацәа, шәаҳәшьаԥацәа шәыманы, урҭ ара ирзыԥшуп ирхамшҭуа ргәалашәараҿы иаанхарц иҟоу аныҳәа лахҿых!

Ҳашәзыԥшуп зегьы рашәарамза 1, асааҭ 18:00 рзы, Афон Ҿыц ақалақьтә стадион аҿы.

 

ИАЕ «АҞӘАФОН-GSM» адәныҟатәи аимадарақәа рыҟәша