marker

Амаҵзура ҭыԥқәа

mobile

Контактный центр

+7 940 999 99 99

Аилахәыра АКВАФОН алхрала,   Шәара  Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы аԥхьагылара змоу амобилтә еимадара шәабонентны шәҟалоит.

АКВАФОН абонентхара шәылшоит иарбанзаалак абонентцәа Рмаҵзуратә  Центрқәа руак аҿы, мамзаргьы Аԥсны Аҳәынҭқарра аҩныҵҟа иҟоу адилерцәа рсалонқәа рҿы, шәхаҭара зыршаҳаҭуа ашәҟәы (апаспорт) шәыцзар.

Абонентцәа Рмаҵзуратә Центрқәа рҭыӡҭыԥқәа:  

 

• аҳ. Цандрыԥшь, аҳәаахыҵырҭатә пункт «Ԥсоу» адгьылҵакыраҿы

• ақ. Гагра,  Абазгаа рымҩа(Ааӡарҭа, Адәқьан №10)

• ақ. Гагра,  В.Г. Арӡынба ихьӡ зху амҩаду, 92-94

• ақ. Ԥицунда, Гицба имҩа, 4

• ақ.. Гәдоуҭа, Афырхацәа рымҩаду, 9

• ақ.  Афон Ҿыц, Ҳаразиа имҩа, 5 (Афырхацәа рашҭа)

• ақ.  Афон Ҿыц,  Лакоба имҩа, 62

• ақ.. Аҟәа, Аҳабла Ҿыц,  Агрба имҩа, 9

• ақ.. Аҟәа,  Ешба имҩа, 85а (аанҿасырҭа  «Аӡтәы канал»)

• ақ. Аҟәа,  В.Г. Арӡынба имҩа, аанҿасырҭа "Алашарбага" (Аџьармыкьа Хада)

• ақ. Аҟәа, Аин. Аршба имҩа, 35

• ақ. Аҟәа, Атурбаза,  Ақырҭаа имҩа, 9

• аҳ. Агәыӡера,  Курчатов имҩа, 30 

• аҳ. Дранда, Абжьыуаа рымҩаду

• ақ. Очамчыра,  Шьынқәба имҩа (Ашҭа Хада)

• ақ. Тҟәарчал,  Шовгенов имҩа ( аџьармыкьа араион)

• ақ. Гал,  Самырзаҟанаа рымҩа, 92а

Цандрыпшь аҳ.

Амаҵзуратә Ҭыԥ, Цандрыԥшь аҳ.

КПП «Псоу»

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа –Ахәаша  8:30-19:30,

Асабша - Амҽыша 9:00-18:30

Гагра ақ.

Амаҵзуратә Ҭыԥ, Гагра ақ.

Абазгаа рымҩа, Апитомник, Адәқьан 10

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа –Ахәаша  8:30-19:00,

Асабша - Амҽыша 9:00-18:00

Амаҵзуратә Ҭыԥ, Гагра ақ. (В.Г. Арӡынба ихьӡ зху апроспект, 90а)

Гагра ақ., В.Г. Арӡынба ихьӡ зху апроспект, 90а (ԥыхьатәи Нарҭаа рыпроспект)

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа –Ахәаша  8:30-19:00,

Асабша - Амҽыша 9:00-18:00

Пицунда ақ.

Амаҵзуратә Ҭыԥ, Пицунда ақ.

Гыцба им., 4

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа –Ахәаша  8:30-19:00,

Асабша - Амҽыша 9:30-18:00

Гәдоуҭа ақ.

Амаҵзуратә Ҭыԥ, Гәдоуҭа ақ.

Афырхацәа рыпроспект, 9

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа –Ахәаша  8:30-19:00,

Асабша - Амҽыша 9:00-18:00

Афон Ҿыц ақ.

Амаҵзуратә Ҭыԥ, Афон Ҿыц ақ.

Лакоба имҩа, 62

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа –Ахәаша  8:30-19:00,

Асабша - Амҽыша 9:30-18:00

АҞӘАФОН Амаҵзуратә Ҭыҧ Афон ҿыц ақалақьаҿ

ул. Харазия, 5 (Площадь Героев)

Время работы:

ПН-ПТ 8:30-18:30,

СБ-ВС 9:30-18:00

Аҟәа ақ.

Амаҵзуратә Ҭыԥ, Аҟәа ақ.

Аин. Аршба им., 35

 

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа –Ахәаша  8:30-19:00,

Асабша - Амҽыша 9:00-18:00

 

Амаҵзуратә Ҭыԥ, Аҟәа ақ., Аҳабла ҿыц

Аҳабла ҿыц, Агрба им., 9

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа –Ахәаша  8:30-19:00,

Асабша - Амҽыша 9:30-18:00

Ақ. Аҟәа, Иласу Амаҵзуратә ҭыҧ

Ешба амҩа, 85а (аангыларҭа «Водоканал»)

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа –Ахәаша  8:30-19:00,

Асабша - Амҽыша 09:30-18:00

Аҭирҭа салон (Аҟәа ақ., аџьармыкьа араион)

Арӡынба имҩа. Аџьармыкьа хада, аангыларҭа

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа – Амҽыша   7:30-16:30

 

 

Агудзера ах.

АҞӘАФОН Амаҵзуратә Ҭыҧ Агәыӡера аҳаблаҿ

Аҳабла Агәыӡера, Курчатов имҩа

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа –Ахәаша  8:30-19:00,

Асабша - Амҽыша 9:30-18:00

Дранда ах.

АҞӘАФОН Амаҵзуратә Ҭыҧ Дранда аҳаблаҿ

Аҳабла Дранда, Абжьыуатәи амҩаду

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа –Амҽыша 9:00-18:00

 

 

Очамчыра ақ.

Амаҵзуратә Ҭыԥ, Очамчыра ақ.

Шьынқәба им.

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа –Ахәаша  8:30-19:00,

Асабша - Амҽыша 10:00-18:00

Тҟәарчал ақ.

Амаҵзуратә Ҭыԥ, Тҟәарчал ақ.

Шовгенов им.

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа –Ахәаша  8:30-18:00,

Асабша - Амҽыша 10:00-18:00

Гал ақ.

Амаҵзуратә Ҭыԥ, Гал ақ.

Самырзаҟанаа рымҩа, 92 а

Аусура аихшанҵа:

Ашәахьа –Ахәаша  8:30-18:00,

Асабша - Амҽыша 10:00-18:00