Амаҵзура ахьаҿаркуа

mobile

Контактный центр

+7 940 999 99 99

Аилахәыра АКВАФОН алхрала, Шәара  Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы аԥхьагылара змоу амобилтә еимадара шәабонентны шәҟалоит.

АКВАФОН абонентхара шәылшоит иарбанзаалак абонентцәа Рмаҵзуратә  Центрқәа руак аҿы, мамзаргьы Аԥсны Аҳәынҭқарра аҩныҵҟа иҟоу адилерцәа рсалонқәа рҿы, шәхаҭара зыршаҳаҭуа ашәҟәы (апаспорт) шәыцзар.

Абонентцәа Рмаҵзуратә Центрқәа рҭыӡҭыԥқәа:  

 

• аҳ. Цандрыԥшь, аҳәаахыҵырҭатә пункт «Ԥсоу» адгьылҵакыраҿы

• ақ. Гагра,  Абазгаа рымҩа (Ааӡарҭа, Адәқьан №10)

• ақ. Гагра,  В.Г. Арӡынба ихьӡ зху амҩаду, 92-94

• ақ. Ԥицунда, Гицба имҩа, 4

• ақ.. Гәдоуҭа, Афырхацәа рымҩаду, 9

• ақ.  Афон Ҿыц, Ҳаразиа имҩа, 5 (Афырхацәа рашҭа)

• ақ.  Афон Ҿыц, Лакоба имҩа, 62

• ақ.. Аҟәа, Аҳабла Ҿыц, Агрба имҩа, 9

• ақ.. Аҟәа, Ешба имҩа, 85а (аанҿасырҭа  «Аӡтәы канал»)

• ақ. Аҟәа,  В.Г. Арӡынба имҩ., аанҿасырҭа "Алашарбага" (Аџьармыкьа Хада)

• ақ. Аҟәа, Аиааира амҩаду (Аҭынчра амҩаду), 80

• ақ. Аҟәа, Атурбаза, Ақырҭаа имҩа, 9

• аҳ. Агәыӡера, Курчатов имҩа, 30 

• аҳ. Дранда, Абжьыуаа рымҩаду

• ақ. Очамчыра, Шьынқәба имҩа (Ашҭа Хада)

• ақ. Тҟәарчал, Шовгенов имҩа ( аџьармыкьа араион)

• ақ. Гал, Самырзаҟанаа рымҩа, 92а