Кешбек

Кешбек

mobile

Контактный центр

+7 940 999 99 99

Кешбэк

АКВАФОН аҟнытә «Кешбек», ари  - шәара  инышәхыз  аҧара ацынхәрас  реалла аҧара шәзырхынҳәра ауп.

Ишәшәала  атарифи, ихарҭәаау амаҵзурақәеи, мамзаргьы аонлаин-сервисқәеи рыхә ,  усҟан   ҳара ишәызҳархынҳәуеит инышәхыз аҧара аҟнытә  1,5% .

Аҧара ахыҧхьаӡалара мҩаҧысуеит  мызкы ахьтә знык, уи азы адырра шәыҭахоит хаҭалатәи SMS-дырраҭарала.

«Кешбек»   аизгара мариоуп, мшәан, уи былӡом!

          Абонент «Кешбек» иура аҟәыххоит  абас еиҧш иҟоу аҭагылазаашьақәа раан:

 • Абоненттә еиқәышаҳаҭра анаҧыху;
 • Абонент итарифтә хәҧса архивтә хкы ашҟа ианиагоу;
 • Амаҵзура аҧҟарақәа аныҧсаххалакь (иаҳҳәап,  Алоиалтә  программа иалахәыз атарифтә план асиа иаламыз даҽа тарифтә планк ашҟа аиасра аан);
 • Аконтракт аҧсахра  (абонент истатус ахатә хаҿы аҟнытә аиуристтә хаҿы ашҟа аиагараан).

 «Кешбек»  алоиалтә  программа USSD-анапхгара азы иаҭахуп  абас еиҧш иҟоу USSD-акомандақәа  рырхиара:

*106# - «Кешбэк» алоиалтә программа аилкааразы

*106*00# - амаҵзуратә статус аилкааразы

*106*01# - «Кешбэк» алоиалтә программа   аҿакразы акоманда

 

 

 «Кешбэк» апрограмма ахьрыҭахо  атарифтә планқәа рсиа: 

 1. ТП Конструктор
 2. ТП Конструктор 2.0
 3. ТП Разговорный
 4. ТП Безлимитный интернет М
 5. ТП Безлимитный интернет L
 6. ТП Безлимитный интернет XL
 7. ТП Безлимитный
 8. ТП Пронто
 9. ТП Мега Хит

 

int(0)