26-10-2015

Лимитдатәи ахәхшәааратә план «АИЦӘАЖӘАРАТӘ»

news_name

Лимитдатәи ахәхшәааратә план «АИЦӘАЖӘАРАТӘ» 

АҞӘАФОН ишәыднагалоит иҿыцу ахәхшәааратә план «АИЦӘАЖӘАРАТӘ».

1. АҞӘАФОН аимадара аҩныҵҟеи Аԥсны ақалақьтә номерқәа рахь асрақәа хыԥхьаӡарала иԥкымкәа

2. Хәыда-ԥсадатәи 250 минуҭ Аԥсны егьырҭ амобилтә номерқәа рахь асрақәа

3. 100 SMS-аацҳамҭак.

4. Аинтернет-трафик ахәԥса – 2,50 мааҭ (1 МБ азы)

5. Абоненттә хәыхшәаара - 550 мааҭ.

Ахәхшәааратә план «АИЦӘАЖӘАРАТӘ» ахь аиасразы USSD-адҵа: *111*15#